Powrуt do strony gіуwnej

Jak dojechaж na lotnisko Gatwick

Na lotnisko Gatwick moїna dojechaж poci±giem, autobusem, wіasnym samochodem albo taksуwk±. Nie moїna dojechaж do niego natomiast metrem.

 

Dojazd poci±giem.

Z centrum Londynu mamy do wyboru dwie opcje:

Dojazd do lotniska ze stacji 1. London Victoria Rail Station, lub ze stacji 2 .London Bridge Rail Station.

1. Z London Victoria Rail Station kursuje Gatwick Express. Podrуї nim zajmuje 30 minut w dni powszednie i 35 w niedziele.
piwrszy poci±g odchodzi o godzinie 3:30, pујniej o 4:30, a od 5:00 co piкtna¶cie minut do 24:00. Ostatni odchodzi o godzinie 00:30
Bilet dla osoby dorosіej w jedn± stronк kosztuje 16.90 GBP, a w dwie strony 28.80 GBP. Rezerwacji moїna dokonaж na stronie Gatwick Express.

2. Z London Bridge Rail Station kursuj± poci±gi First Capital Connect. Podrуї zajmuje jakie¶ 30 minut. Bilety moїna kupiж na stacji z maszyny. Czasy odjazdуw zmieniaj± siк, generalnie w czasie dnia od poniedziaіku do pi±tku odchodz± dwa poci±gi na godzinк. W sobotк i niedzielк jest ich mniej. Polecamy sprawdziж czasy odjazdуw na stronie First Capital Connect.


 

Dojazd autobusem.

Z London Victoria Coach Station kursuje linia autokarowa National Express. Podrуї zajmuje okoіo dwуch godzin w zaleїno¶ci od natкїenia ruchu i kosztuje 6.60 GBP.


 

Dojazd wіasnym samochodem.

Naleїy wprowadziж kod pocztowy RH6 0LL i zdaж siк na naszego GPSa (SatNava). Generalna zasada jest taka by podrуїuj±c z kierunku pуіnocnego na poіudnie dotrzeж do autostrady M23 (ktуra і±czy siк z autostrad± M25, przy zjeјdzie numer 7 (eng. Junction 7). Po pokonaniu okoіo 10 mil pierwszy zjazd z M23 jest tym na lotnisko Gatwick.


 

Dojazd taksуwk± na lotnisko Gatwick.

Najlepiej zarezerwowaж wcze¶niej u legalnego operatora. Typy samochodуw od najmniejszego do najwiкkszego to:
Saloon (pol. Sedan) 4 osoby + dwie walizki + bagaї podrкczny;
Estate (pol. Kombi), 4 osoby + cztery walizki + bagaї podrкczny
MPV/People Carrier (pol. Minivan- np. Ford Galaxy, VW Sharan), do 5 osуb z bagaїem
Minibus/Eight Seater (pol. Bus na osiem osуb) do 8 osуb z bagaїem